Coming soon

Onze nieuwe shop gaat in augustus online!

Wij verheugen ons op jouw bezoek!

Jouw TOM TAILOR Team

Contact

Telefoon: 070 663 478
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur
Fax: +49 5041 - 787 0 717
E-MAIL e-shop.be@tom-tailor.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De op het ogenblik van bestelling geldende versie van deze Algemene Voorwaarden is enkel van toepassing op de online bestellingen via de Webshop van Tom Tailor. De Koper dient steeds de Algemene Voorwaarden voor onlineverkoop te lezen en te bevestigen dat hij deze Algemene Voorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij geen bestelling plaatsen.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.

 

 

INHOUD

 

1.              Definities

2.              Algemeen

3.              Bestelling

4.              Levering, retourzendingen en verzendkosten

5.              Herroepingsrecht

6.              Betalingsvoorwaarden

7.              Eigendomsvoorbehoud

8.              Garantie

9.              Aansprakelijkheid

10.           Privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens

11.           Rechtsbekwaamheid

12.           Nietigheid en integraliteit

13.           Toepasselijk recht

14.           Online geschillenbeslechting

 

 

ARTIKEL 1.         DEFINITIES

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de begrippen met een hoofdletter de hierna volgende betekenis:

 

1.1.          Algemene voorwaarden: onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop, alsook de bijlagen;

1.2.          Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit;

1.3.          Koper: elke natuurlijke of rechtspersoon die via de Webshop goederen of diensten bij de Verkoper aankoopt;

1.4.          Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

1.5.          Persoonsgegevens: de naam, adres, e-mailadres, taal en telefoonnummer van de Koper;

1.6.          Product: alle goederen en/of diensten die te koop worden aangeboden op de Webshop;

1.7.          Verkoper: Tom Tailor E-Commerce GmbH, een Duitse vennootschap met maatschappelijke zetel te 22453 Hamburg, Garstedter Weg 14, BTW BE 0849.616.169;

1.8.          Webshop: www.tom-tailor.be

 

ARTIKEL 2.         ALGEMEEN

 

2.1.          Identificatie en maatschappelijke zetel van de Verkoper:

 

Tom Tailor E-Commerce GmbH

Garstedter Weg 14

22453 DE-Hamburg

DUITSLAND

Amtsgericht Hamburg: HRB 148471

BTW BE0849.616.169

Vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurders Stefan Wenzel en Thomas Dressendörfer.

Tel.: 070/66.34.78 – maandag t/m vrijdag van 08u tot 20u.

Fax: +49.50.41/78.70.717

E-mail: e-shop.be@tom-tailor.com

 

2.2.          Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen Verkoper en Koper, zijn de betrekkingen tussen Verkoper en Koper onderworpen aan onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht te zijn aanvaard door de Koper, ook indien deze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. De Koper doet uitdrukkelijk afstand van zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden.

 

ARTIKEL 3.         BESTELLING

 

De informatie vermeld in de huidige Algemene Voorwaarden en de op deze site vermelde gegevens maken geen verkoopaanbod uit doch een uitnodiging tot onderhandeling

 

3.1.          De aanbiedingen en artikelvoorstellingen op de Webshop vormen geen bindend aanbod van de Verkoper. Zolang de Verkoper de bestelling niet uitdrukkelijk aanvaard heeft, zal er geen overeenkomst afgesloten zijn met betrekking tot de producten tussen de Verkoper en Koper. Indien de bestelling niet aanvaard wordt en het bedrag ervan reeds gedebiteerd werd, zal de Koper integraal terugbetaling ontvangen. Om een bestelling te plaatsen, dient de Koper de online aankoopprocedure te volgen en te klikken op «Betaling goedkeuren». Daaropvolgend zal de Koper een email ontvangen waarbij de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd (« Orderbevestiging »).

 

3.2.          De Orderbevestiging betekent geen aanvaarding van de bestelling. De Orderbevestiging impliceert slechts een aanbod. Alle bestellingen zijn onderworpen aan de aanvaarding door Verkoper, waarover de Koper via email waarin bevestigd wordt dat de bestelling is verzonden (“Verzendingsbevestiging”) zal worden geïnformeerd.

 

3.3.          De Verkoper behoudt zich het recht voor het aanbod van de Koper niet te aanvaarden, indien een Product niet leverbaar is of indien de Koper facturen voor eerdere leveringen niet heeft betaald. De Verkoper stelt de Koper er zo snel mogelijk van in kennis wanneer hij een bestelling niet uitvoert. Bestellingen worden uitsluitend in voor consumenten gebruikelijke hoeveelheden aangenomen.

 

3.4.          Een elektronisch ticket dat het detail van de bestelling overneemt zal gehecht worden aan de Verzendingsbevestiging (“E-ticket”). Het koopcontract tussen partijen van een Product (de “Overeenkomst “) wordt enkel gevalideerd vanaf de verzending van de Verzendingsbevestiging. Enkel de Producten voorwerp van de Verzendingsbevestiging zullen het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken. De Verkoper is niet gehouden enig ander product te leveren dat niet het voorwerp uitmaakte van een bestelling totdat de Verkoper de verzending van de bestelling bevestigt in een Verzendingsbevestiging.

 

3.5.          Alle prijzen worden weergegeven in euro en zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (“BTW”) . De eventuele leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld.

 

3.6.          De minimale bestelwaarde bedraagt 24 EUR (incl. BTW).

 

3.7.          De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik elk Product van de Webshop in te trekken en elke daarop voorkomende inhoud of informatie te vervangen of te wijzigen. Alhoewel de Verkoper steeds alles in het werk stelt om gevolg te geven aan alle bestellingen, kunnen zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de Verkoper verplicht de behandeling van een bestelling te weigeren nadat de Verkoper de Orderbevestiging heeft verstuurd. De Verkoper behoudt zich dit recht op elke ogenblik voor. De Verkoper kan hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk gesteld worden.

 

 

ARTIKEL 4.         LEVERING, RETOURZENDINGEN EN VERZENDKOSTEN

 

4.1.          Leveringen zijn uitsluitend mogelijk in België. De leveringen worden verzorgd door BPost.

 

4.2.          Met betrekking tot de beschikbaarheid van de Producten, en behoudens uitzonderlijke omstandigheden, doet de Verkoper er alles aan om uw bestelling van de Product(en) bedoeld in elke Verzendingsbevestiging uit te voeren voor de leveringsdatum opgegeven in bedoelde Verzendingsbevestiging, of, indien geen enkele leveringsdatum bepaald is, binnen de geschatte termijn die aangeduid wordt op het ogenblik van de keuze van de leveringsmethode en, in elk geval, binnen een maximum termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de Orderbevestiging.

 

4.3.          Vertragingen kunnen zich evenwel voordoen om redenen van onvoorziene omstandigheden of het leveringsgebied. Indien de Verkoper om eender welke reden niet in staat is de leveringsdatum na te komen, zal de Koper hiervan geïnformeerd worden.

 

4.4.          De Producten zijn geleverd op het ogenblik dat de Koper, of een derde die de Koper heeft aangeduid, het materieel bezit verwerft van de Producten, hetgeen zich zal materialiseren door de ondertekening van het ontvangstbewijs van de bestelling op het overeengekomen leveringsadres.

 

4.5.          In geval van onmogelijkheid om uw bestelling te leveren, zal de Verkoper pogen een beveiligde plaats te vinden om deze achter te laten. Indien de Verkoper geen beveiligde plaats vindt, zal de bestelling terugkeren naar onze opslagplaats. De Verkoper zal hiervan bericht nalaten aan de Koper. De Verkoper zal in dat geval alle betaalde bedragen terugbetalen met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten verbonden aan de keuze van een leveringswijze anders dan de door de Verkoper geboden gewone en minder dure leveringswijze), dit binnen de kortst mogelijke termijn en, in elk geval, binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf het ogenblik dat de Overeenkomst als beëindigd beschouwd wordt.

 

4.6.          De teruggave van de bestelde Producten is gratis en wordt verzorgd door GLS. De Producten worden bij de Koper opgehaald nadat de Koper contact heeft opgenomen met de hotline 070/66.34.78 (0,15€/min + extra kosten van de operator).

 

ARTIKEL 5.         HERROEPINGSRECHT

 

5.1.          In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten heeft de Consument, conform Boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek Economisch Recht, het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop van de bestelde Producten, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van de Producten aan de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is.

5.2.          Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Consument de Verkoper binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring (per post, per fax of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de verkoopovereenkomst te ontbinden én binnen dezelfde termijn de ongebruikte Producten terugsturen. De Consument kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier opgenomen in Bijlage I, maar is hiertoe niet verplicht.

 

De verklaring per post geschiedt niet aan de maatschappelijke zetel van de Verkoper, maar aan volgend adres:

 

TOM TAILOR E-Commerce GmbH

c/o arvato distribution GmbH

Schleefstraße 266

44287 Dortmund

DUITSLAND

 

De verklaring kan ook per email geschieden op het volgende emailadres : e-shop.be@tom-tailor.com

Om de ontbindingstermijn na te leven volstaat het dat de Consument zijn verklaring verzendt voor het verstrijken van de ontbindingstermijn.

 

5.3.          De Consument moet zorgvuldig omgaan met de bestelde Producten en moet de verpakking en de Producten terugsturen binnen dezelfde termijn van 14 kalenderdagen als hierboven vermeld.

 

5.4.          Het herroepingsrecht van de Overeenkomst is slechts toepasselijk op de Producten die geretourneerd worden in dezelfde staat als deze in dewelke de Koper ze heeft ontvangen. Geen enkele terugbetaling zal verricht worden indien de Producten na opening werden gebruikt, indien zij niet in dezelfde staat verkeren als deze in dewelke zij werden geleverd, of indien zij beschadigd werden. Tevens dienen de Producten in hun oorspronkelijke verpakking teruggestuurd te worden, waarbij de instructies dienen gevolgd te worden zoals aangegeven op de pagina “Retourneren” op de Webshop.

 

5.5.          Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht zal de Consument de Producten op eigen risico terugzenden naar de Verkoper. De Verkoper neemt de kosten van de terugzending van de Producten voor zijn rekening (met uitzondering van de bijkomende kosten verbonden aan de keuze van een leveringswijze anders dan de door de Verkoper geboden gewone en minder dure leveringswijze).

 

5.6.          De Verkoper behoudt zich het recht voor te wachten met de terugbetaling van de Producten tot de Producten in de door hem voorgeschreven staat worden ontvangen, of tot de Consument heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

 

5.7.          Indien het herroepingsrecht wordt zal de Verkoper onverwijld en in ieder geval binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de terugzending van de Producten, overgaan tot de terugbetaling van elke som die door de Koper aan de Verkoper werd betaald voor de aankoop van het desbetreffende Product, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Consument voor een andere leveringswijze dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaard levering).

 

De terugbetaling door de Verkoper aan de Consument geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met de terugbetaling met een ander betaalmiddel. In ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 6.         BETALINGSVOORWAARDEN

 

6.1.          De prijzen die op het ogenblik waarop de Koper zijn bestelling plaatst vermeld zijn op de Webshop gelden op deze bestelling.

 

6.2.          De Koper kan de Producten naar keuze online betalen via Creditcard of PayPal. De betaling door het opsturen van contant geld of een cheque is uitdrukkelijk uitgesloten. De Verkoper is niet aansprakelijk in geval van verlies voor voornoemd contant geld of cheque.

 

6.3.          In geval van betaling per Creditcard wordt de betaling afgeboekt na verzending van de Producten door de Verkoper.

 

ARTIKEL 7.         EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

7.1.          De Verkoper behoudt zich de eigendom voor van de Producten tot de dag van de volledige betaling van de koopprijs in hoofdsom, kosten en/of interest en/of forfaitaire schadevergoeding. Niettemin zullen de risico’s van verlies of beschadiging van de Producten integraal worden gedragen door de Koper vanaf het moment dat de Producten aan hem werden geleverd.

 

 

ARTIKEL 8.         GARANTIE

 

8.1.   Voor de door de Verkoper aan Consumenten verkochte Producten geldt de wettelijke garantie overeenkomstig de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. De door de Verkoper geleverde Producten genieten een garantietermijn van 2 jaar indien zij worden aangekocht door Consumenten. De producten die worden verkocht, o.a. de ambachtelijke artikelen, vertonen veelal karakteristieken die eigen zijn aan de natuurlijke materialen welke in hun vervaardiging worden gebruikt. Deze karakteristieken kunnen het voorwerp zijn van variaties op het niveau van de vezels, de textuur, de knopen of de kleur. In geen geval kunnen deze variaties beschouwd worden als gebreken of schade.

 

8.2.          Indien de geleverde Producten duidelijk waarneembare materiaal- of fabricagefouten vertonen, waaronder ook transportschade, dient de Consument de Verkoper of de medewerker van BPost die de geleverde Producten aflevert, onmiddellijk bij wijze van klacht op de hoogte te stellen van de fout. Indien de Consument dit nalaat heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke aanspraken.

 

8.3.          De onder dit Artikel 9 beschreven garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de Producten.

 

8.4.          De garantie is niet van toepassing op slijtage die als normaal kan worden beschouwd, gebreken ingevolge onvakkundig of onaangepast gebruik, beschadigingen ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of gebrek aan onderhoud en het niet-naleven van de gebruiksinstructies en/of handleiding.

 

8.5.          De garantie houdt in dat bij niet-conformiteit van Producten aangekocht door de Consument, dit Product tot 2 jaar na de levering kosteloos wordt hersteld of vervangen.

 

8.6.          Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de Consument de keuze tussen de herstelling en de vervanging van het defecte Product. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Consument het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

 

8.7.          Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, foutieve schoonmaak, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de Verkoper, evenals slijtage, worden niet door de garantie gedekt.

 

8.8.          Alle documenten, beschrijvingen en informaties met betrekking tot de Producten voorkomende op de Webshop worden «als zodanig» gegeven, zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met uitzondering van door de wet voorziene garanties. De Producten worden geacht conform te zijn met de contractuele bepalingen indien de hierna volgende voorwaarden verenigd zijn: (i) zij dienen conform te zijn met de beschrijving die werd voorgesteld op de webshop; (ii) zij dienen aangepast te zijn aan het doel waarvoor dergelijke producten algemeen gezien geconcipieerd worden ; (iii) zij dienen te beantwoorden aan de criteria van kwaliteit en prestatie die algemeen aanvaard worden voor gelijkaardige producten en waaraan men zich redelijkerwijze mag verwachten.

 

8.9.          Herstellingen uitgevoerd door eenieder die niet de Verkoper is, geven aanleiding tot het vervallen van de garantie indien deze herstelling betrekking heeft op het defect.

 

8.10.       De leveringsbron, het aankoopbewijs en/of de factuur die de Koper bij de Producten heeft ontvangen, geldt als garantiebewijs.

 

8.11.       Indien de Koper een beroep wenst te doen op de garantie, dient hij contact op te nemen met de Verkoper via één van de onder Artikel 2 opgesomde communicatiekanalen.

 

ARTIKEL 9.         INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

De Consument en de Koper erkennen en aanvaarden dat elk auteursrecht, elk gedeponeerd merk en elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot informatie of inhoud voorkomende op deze webshop op elk ogenblik de eigendom van de Verkoper zal zijn dan wel deze van onze licentiegevers.

 

ARTIKEL 10.      AANSPRAKELIJKHEID

 

10.1.       Behoudens andersluidende expliciete vermelding in deze Algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de nakoming van de garantie, zoals bepaald onder Artikel 9.

10.2.       De Verkoper is tevens aansprakelijk voor de schending van wezenlijke verplichtingen als gevolg van lichte nalatigheid, voor zover die schending de realisatie van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, en voor de schending van verplichtingen waaraan voldaan moet worden om de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. De Verkoper is slechts aansprakelijk voor de voorzienbare schade voor dergelijke overeenkomsten.

 

De Verkoper is niet aansprakelijk voor schendingen van de overeenkomst als gevolg van lichte nalatigheid van andere verplichtingen dan die hierboven bedoeld zijn.

 

In ieder geval kan de Verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor de hierna volgende verliezen:

-        inkomsten- of verkoopverlies ;

-        uitbatingsverlies;

-        verlies van winsten of contracten;

-        verlies van voorziene besparingen;

-        verlies van gegevens ; en

-        tijdverlies uit hoofde van management of kantooruren.

10.3.       De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van dodelijk of lichamelijk letsel of gezondheidsschade, voor gebreken bij de aanvaarding van een garantie voor de gesteldheid van het Product en bij met kwaad opzet verborgen gebreken aan het Product.

 

10.4.       In geen geval is de Verkoper gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan hij zelf ter zake van de schade waarvoor hij aansprakelijk wordt gehouden kan verhalen op zijn verzekeraars, te vermeerderen met zijn eigen risico onder die verzekering. Indien de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot het maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering.

 

ARTIKEL 11.      PRIVACYBELEID EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

11.1.       De door de Koper meegedeelde persoonsgegevens aan de Verkoper in het kader van de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/769 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: “AVG”).

 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij www.tom-tailor.be/privacy-statement.

 

11.2.       De Verkoper verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Koper voor:

 

-        het treffen van maatregelen ter verificatie van persoonsgegevens van de Koper;

-        het uitvoeren van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de geleverde diensten;

-        klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit);

-        profilering en direct marketing waarbij o.a. het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking van persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. AVG.

 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) AVG (toestemming), heeft de Koper steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

11.3.       Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de Koper worden gedeeld met andere vennootschappen van de Verkoper binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de Verkoper verbonden zijn of met enige andere partner van de Verkoper.

 

11.4.       De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

11.5.       De Koper heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f) AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 

Bovendien heeft de Koper het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de Koper gevraagd om:

-        zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-        een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: e-shop.be@tom-tailor.com.

 

11.6.       De Koper heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Hiervoor dient de Koper een email te sturen naar het e-mailadres vermeld in artikel 9.5.

 

11.7.       De Verkoper heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden.

 

In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

De Verkoper zal bij een inbreuk in verband met persoonsgegevens, de Koper hiervan zonder enige redelijke vertraging van op de hoogte brengen.

 

11.8.       De Koper beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

ARTIKEL 12.      RECHTSBEKWAAMHEID

 

Door de aankoop van Producten via de Webshop verklaart de Koper minstens 18 jaar oud en wettelijk bevoegd te zijn om Producten aan te kopen via de Webshop. De Koper stemt ermee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van de Webshop, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden, bijvoorbeeld door inwonende minderjarigen.

 

ARTIKEL 13.      NIETIGHEID EN INTEGRALITEIT

 

13.1.       Indien één of meerdere bepalingen of een gedeelte van een bepaling van de Algemene Voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of zodanig verklaard in toepassing van een wet, een verordening of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden alle andere bepalingen of het niet ongeldig beschouwd of zodanig verklaarde deel van de bepaling hun kracht en draagwijdte en zal de als ongeldig beschouwde (deel van de desbetreffende) bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

 

13.2.       De Algemene Voorwaarden en de samenvatting van de bestelling overgemaakt aan de Koper maken een contractueel geheel uit en maken de integraliteit van de contractuele betrekkingen die tussen de Verkoper en de Koper plaatsvinden uit. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de Algemene Voorwaarden voorrang.

 

ARTIKEL 14.      WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De Verkoper heeft het recht om deze voorwaarden ten alle tijde te herzien en te wijzigen. De Koper en Consumenten zijn onderworpen aan de van kracht zijnde bepalingen en Voorwaarden op het ogenblik dat zij deze site rechtstreeks gebruikt. In dat geval zal eender welke eventuele wijziging eveneens toepasselijk zijn op de bestellingen die u voorafgaandelijk had geplaatst.

 

ARTIKEL 15.      TOEPASSELIJK RECHT

 

15.1.       Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige Algemene Voorwaarden en van de overeenkomsten die tot stand komen via de Webshop, vallen behoudens uitdrukkelijk anders bepaald uitsluitend onder het Belgische recht en worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Antwerpen die exclusief bevoegd zijn in deze.

 

15.2.       Indien om redenen van internationaal recht een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden in de eerste plaats worden teruggegrepen naar de relevante bepalingen van Boek VI van het Belgische Wetboek van Economisch Recht.

 

 

 

ARTIKEL 16.      ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

 

Geschillen met betrekking tot aankopen via de Webshop kunnen desgevallend eveneens worden beslecht via de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ook gekend als Online Dispute Resolution of ODR), voor zover de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn.

 

Het ODR-platform is bereikbaar via de webpagina: http://ec.europa.eu/odr.

 

De Verkoper is niet bereid en is niet verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures via ODR.

 


 

BIJLAGE I

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

Boek VI Wetboek Economisch Recht

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wil herroepen)

 

AAN:

 

TOM TAILOR E-Commerce GmbH

c/o arvato distribution GmbH

Schleefstraße 266

44287 Dortmund

DUITSLAND

Fax: + 49 50 41 – 78 70 717

E-mail: e-shop.be@tom-tailor.com

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*) ___ / ___ / ______ (dd/mm/jjjj)

 

Naam/Namen consument(en)

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Adres consument(en)

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

Datum: ___ / ___ / ______ (dd/mm/jjjj)

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

GEGEVENSBESCHERMING

PRIVACYVERKLARING
De onderstaande verklaring verschaft u een overzicht van de persoonsgegevens die TOM TAILOR E Commerce GmbH voor welk doel verzamelt bij uw bezoek aan onze website en hoe de persoonsgegevens worden verwerkt.
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is: TOM TAILOR E-Commerce GmbH
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
e-shop.be@tom-tailor.com

RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING
Voor zover wij u toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient art. 6 lid 1 zin 1 sub a) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond. Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nakoming van een overeenkomst waarbij u partij bent, dient art. 6 lid 1 zin 1 sub b) AVG als rechtsgrond. Dat geldt ook voor verwerkingsprocedures, die voor de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting die op TOM TAILOR E-Commerce GmbH rust, dient art. 6 lid 1 zin 1 sub c) AVG als rechtsgrond. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van TOM TAILOR E-Commerce GmbH, dient art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG als rechtsgrond.
WISSEN VAN GEGEVENS / DUUR VAN DE OPSLAG
Uw persoonsgegevens worden gewist, zodra het doel van de opslag komt te vervallen. Daarnaast kan opslag plaatsvinden wanneer dat door de Europese of nationale wetgever bepaald is in unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften die op TOM TAILOR E-Commerce GmbH rusten. Gegevens worden ook gewist wanneer een opslagtermijn zoals voorgeschreven in de genoemde normen afloopt, tenzij de noodzaak bestaat om de gegevens langer op te slaan voor het sluiten van een overeenkomst of de nakoming van een overeenkomst.
AANMAKEN VAN LOGBESTANDEN
Elke keer bij toegang tot de websites van TOM TAILOR E-Commerce GmbH wordt er automatisch tijdelijk informatie opgeslagen die door uw browser wordt toegezonden. In het aangemaakte protocolbestand worden type en versie van uw browser, het gebruikte besturingssysteem, naam en URL van het aangeroepen bestand, referentie-URL (de eerder bezochte site), naam van de host van de computer die toegang zoekt (IP-adres) evenals datum en tijd van de serveraanvraag vastgelegd. Er is geen sprake van samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen. De opslag en verwerking van deze gegevens dient uitsluitend de systeemveiligheid evenals de optimalisatie van de website.
COOKIES
Voor het verzamelen en de opslag van gegevens plaatsen wij ook zogenaamde cookies. Cookies zijn gegevensbestandjes die uw browser door ons toedoen op uw eindapparatuur opslaat. Zij veroorzaken daar geen schade. Ze bevatten geen uitvoerbare code en dus ook geen virussen en ze maken het ons niet mogelijk om u te bespioneren. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten cookies: tijdelijke, zogenaamde sessie-cookies, en persistente cookies.
Sessie-cookies worden automatisch gewist, wanneer u de browser afsluit. Zij slaan een zogenaamde sessie-ID op, waardoor verschillende aanvragen van uw browser bij dezelfde sessie kunnen worden ondergebracht. Daardoor kan uw computer herkend worden, als u weer naar onze website gaat. Het is noodzakelijk om sessie-cookies te plaatsen, zodat we de website tot uw beschikking kunnen stellen. De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens met gebruikmaking van sessie-cookies wordt gevormd door art. 6 lid 1 sub f) AVG.
Persistente cookies worden automatisch na afloop van een bepaalde duur gewist, die verschillen kan afhankelijk van het cookie. U kunt de cookies in de beveiligingsinstellingen van uw browser te allen tijde wissen. Met behulp van de cookies is het voor ons mogelijk om uw gebruikersgedrag te volgen voor bovengenoemde doeleinden en in de bijbehorende omvang. Daardoor is het bovendien mogelijk voor u om optimaal te surfen op onze website. Daarnaast maken wij gebruik van persistente cookies voor direct marketing op internet, bijvoorbeeld om u gepersonaliseerde reclame te kunnen aanbieden of om het succes van onze reclame te kunnen beoordelen. Wij plaatsen persistente cookies op grond van ons gerechtvaardigd belang bij onlinedirectmarketing, webanalyse en verbetering van onze onlineaanwezigheid. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking wordt gevormd door artikel 6 lid 1 sub f) AVG.
U kunt uw internetbrowser zo instellen dat onze cookies niet op uw eindapparatuur geplaatst kunnen worden of dat reeds geplaatste cookies worden gewist. Indien u geen cookies accepteert, kan dat tot beperkingen in het functioneren van de website leiden.
Vanwege ons gerechtvaardigde belang nemen wij ook cookies van derden op. In dat geval worden de desbetreffende gegevenspakketjes van derden op uw browser opgeslagen resp. naar die derden verzonden. Ook het plaatsen van cookies van derden kunt u over het algemeen verhinderen door een overeenkomstige instelling van uw browser.
Als alternatief kunt u hier op onze website bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies.
De volgende cookies van derden worden geplaatst:

Voor webanalyse en ter verbetering van onze onlinepresentie:

• Google Analytics
• New Relic
• ContentSquare
• EPI Server (Peerius)
• Trustarc

Voor onlinedirectmarketing en het meten van het succes daarvan:

• Amazon
• Adobe
• Awin
• Channelpilot
• Connexity
• Google Doubleclick
• Emarsys-scarab research)
• Exactag
• Facebook
• Google - Adwords
• Google Adwords
• Google Tag Manager
• Ladenzeile
• Ligatus
• Microsoft-Bing Ads
• Outbrain
• Plista
• Sovendus TP
• Shopping24
• Taboola
• Youtube
• Vimeo
• Yahoo Adnetwork
INZET VAN RETARGETING-TECHNOLOGIE
Daarnaast maken wij gebruik van retargeting-technologie om u gepersonaliseerde en dus relevante reclame aan te bieden. Bij retargeting wenden wij ons tot gebruikers die onze shop al eens hebben bezocht en zich interesseren voor ons aanbod. Bij retargeting worden de reclamemiddelen op de sites van reclamepartners aan u getoond, waarvan de content aangepast wordt aan het gebruikersgedrag in onze onlineshops. Daarbij worden eveneens cookies van derden geplaatst. Naast de cookiegegevens en evt. uw IP-adres gebruiken wij geen andere persoonsgegevens voor retargeting-doeleinden.
De volgende cookies van derden worden geplaatst:

Criteo, reclamepartners van Criteo worden momenteel ingezet

• AOL (Advertising.com)
• Adform
• App Nexus
• Drawbridge
• Exelate
• Improve Digital
• Index Exchange
• Iponweb
• LiveRamp
• OpenX
• PubMatic
• Rubicon
• Smaato
• Smart Adserver
• Smartclip
• Sovrn
• Stickyads
• Ströer (Adscale)
• Tapad
• Teads
• The Trade Desk
• Yieldlab

Een actueel overzicht van alle reclamepartners van Criteo vindt u hier: https://www.criteo.com/privacy/criteo-works-with-the-following-platforms/
De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies van derden wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG.
Tegen de inzet van retargeting-technologie kun u eveneens hier bezwaar maken
INZET VAN GOOGLE ANALYTICS
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zgn. "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Op onze website gebruiken wij de codetoevoeging "anonymizeIp", die dient ter activering van de IP-anonimisering op deze website. Door gebruik te maken van deze toevoeging wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tevoren verkort.
Google zal deze informatie uitsluitend in opdracht van ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten verbonden met het gebruik van de website en internet aan de exploitant van de website te leveren. Het verkorte IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt toegezonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
U kunt het verzamelen door Google Analytics ook verhinderen door op de volgende link te klikken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Daardoor wordt een opt-out-cookie geplaatst waardoor voortaan het verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website wordt verhinderd
Nog meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies van derden wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG.
LINKS NAAR DE WEBSITES VAN VERSCHILLENDE SOCIALE NETWERKEN
In de voettekst van onze website vindt u links naar de websites van verschillende sociale netwerken. Verklaringen over opslag en gebruik van uw gegevens evenals over uw rechten en mogelijkheden van de instellingen ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaringen van de betreffende exploitant van het netwerk.
CONTACTOPNAME
TOM TAILOR E-Commerce GmbH biedt u via de website de mogelijkheid om contact op te nemen met de klantendienst voor alle vragen over onlinebestellingen, facturen of terugzendingen. U hebt de mogelijkheid om door een telefoontje of door af te spreken dat u teruggebeld wordt, contact op te nemen met TOM TAILOR E-Commerce GmbH. In verband met de contactopname worden, voor zover dat noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden, persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer genoteerd. De verwerking van deze gegevens vormen maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst, die noodzakelijk zijn om de aangeboden dienst te kunnen leveren. Vervolgens worden de gegevens gewist, tenzij zij nog nodig zijn om een overeenkomst na te komen of als maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst.
Als alternatief is het mogelijk contact op te nemen via het ter beschikking gestelde e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die worden doorgezonden met de e-mail. De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub a) AVG.
REGISTRATIE
Op de website van TOM TAILOR E-Commerce GmbH wordt de mogelijkheid geboden, zich te registreren met vermelding van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden daarbij in een invulformulier getypt en naar ons verstuurd en opgeslagen. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven. Er worden gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer in verband met de registratie verzameld. Registratie is noodzakelijk voor de terbeschikkingstelling van bepaalde content en diensten op de website. De verwerking van deze gegevens gebeurt met uw toestemming. Toestemming wordt verkregen bij de registratie met een verwijzing naar deze privacyverklaring. In geval van intrekking van de toestemming worden de gegevens gewist.
De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub a) AVG.
NIEUWSBRIEF
Op de website van TOM TAILOR E-Commerce GmbH bestaat de mogelijkheid een gratis abonnement te nemen op onze nieuwsbrief. Daarbij worden bij de aanmelding voor de Nieuwsbrief de gegevens uit het invulformulier naar ons verstuurd en opgeslagen. Bij de gegevens gaat het om uw naam, uw geboortedatum en uw e-mailadres (alleen het laatste moet verplicht worden opgegeven). Het verzamelen van de gegevens dient ertoe om de Nieuwsbrief te kunnen bezorgen. De verwerking van deze gegevens gebeurt met uw toestemming. Toestemming wordt verkregen bij de aanmelding met een verwijzing naar deze privacyverklaring. In geval van intrekking van de toestemming worden de gegevens gewist, tenzij het noodzakelijk is om de gegevens langer op te slaan, bijv. door wettelijke bepalingen. Sofern Sie bereits Kunde des Online-Shops sind oder zukünftig werden, möchten wir diesen Newsletter gerne auf Ihre individuellen Interessen und Produktpräferenzen abstimmen und zu diesem Zwecke unter Zugrundelegung der von Ihnen mitgeteilten und in Ihrem Kundenkonto gespeicherten Informationen sowie Ihrer automatisch generierten Nutzungs- und Transaktionsdaten (siehe hierzu im Detail den Textpassus zu Cookies) ein personenbezogenes Nutzerprofil erstellen. Voor zover u al klant bent van de onlineshop of dat in de toekomst wordt, willen wij deze Nieuwsbrief graag op uw individuele interesses en productvoorkeuren afstemmen en daartoe op basis van de door u meegedeelde informatie zoals opgeslagen in uw account evenals op basis van uw automatisch gegenereerde gebruiks- en transactiegegevens (zie hiervoor in detail de paragraaf over cookies) een persoonlijk gebruikersprofiel opstellen. Indien u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord dat TOM TAILOR E-Commerce GmbH bovengenoemd persoonlijk gebruikersprofiel opstelt en gebruikt om u de gepersonaliseerde Nieuwsbrief toe te zenden. De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub a) AVG.
INSTEMMINGSVERKLARING
IK AANVAARD DAT TEN BEHOEVE VAN EEN OP INTERESSES EN BEHOEFTEN AFGESTEMDE OPTIMALISATIE VAN HET AANBOD EN ARTIKELANBIEDINGEN EVENALS PRODUCTINFORMATIE MIJN STAMGEGEVENS ALS KLANT (NAAM, VOORNAAM, TITEL, FACTUUR- EN BEZORGADRES, E-MAILADRES, TELEFOONNUMMER, GEBOORTEDATUM, KLANTNUMMER, BETAALGEGEVENS) WORDEN VERWERKT EN GEBRUIKT EN DEZE MET GEBRUIKS- EN TRANSACTIEGEGEVENS (BIJV. TIJDSTIP VAN DE BESTELLING, INFORMATIE OVER GEKOCHTE/GERETOURNEERDE ARTIKELEN INCLUSIEF DIENS PRIJZEN PER STUK EN TOTALE PRIJZEN, DEELNAME AAN ACTIES EN HET GEBRUIK VAN WAARDEBONNEN), DIE BIJ EEN BESTELLING VIA DE WEBSHOP WORDEN VERKREGEN, IN EEN DATABANK WORDEN SAMENGEVOEGD. DE IN HET GEBRUIKERSPROFIEL OPGESLAGEN GEGEVENS WORDEN MIDDELS VERGELIJKING MET HET ARTIKELANBOD VAN DE TOM TAILOR WEBSHOP ERTOE BENUT OM DE KLANT EEN BETER OP ZIJN INTERESSES EN BEHOEFTEN AFGESTEMD AANBOD EVENALS ARTIKELINFORMATIE VIA DE NEWSLETTER TE DOEN TOEKOMEN. MIJN INSTEMMING IN DE EERDER BESCHREVEN VERZAMELING, VERWERKING EN GEBRUIKMAKING VAN MIJN GEGEVENS KAN IK TE ALLEN TIJDE MET WERKING VOOR DE TOEKOMST HERROEPEN VIA DE IN DE NEWSLETTER VERMELDE LINK OF VIA EEN MEDEDELING AAN e-shop@tom-tailor.be OF AAN DE TOM TAILOR E-Commerce GmbH, Postfach 1700, 31817 Springe, DUITSLAND. De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub a) AVG.
GEÏNDIVIDUALISEERDE RECLAME
Wij willen u graag individuele productaanbiedingen doen. Daartoe stellen wij op basis van de door u meegedeelde informatie zoals opgeslagen in uw account evenals op basis van uw automatisch gegenereerde gebruiksgegevens (zie hiervoor in detail de paragraaf over cookies) een persoonlijk gebruikersprofiel op. Door analyse en evaluatie van deze informatie is het mogelijk voor ons om onze website en ons internetaanbod te verbeteren en u op u toegespitste producten aan te bevelen. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor eigen reclamedoeleinden omvat persoonlijk aanbevolen producten op onze website. Door uw bestelling en de aanvaarding van deze privacyverklaring gaat u akkoord met de opstelling van bovengenoemd gebruikersprofiel voor het doen van persoonlijke aanbevelingen op onze website. De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub f) AVG.
KREDIETWAARDIGHEIDSTOETSING / MELDING BIJ INLICHTINGENBUREAUS
Door uw bestelling en de aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden en deze privacyverklaring gaat u akkoord dat wij voor de kredietwaardigheidstoetsing persoonsgegevens, namelijk uw naam, uw geboortedatum en uw adres evenals informatie over de hoogte en de opeisbaarheid van de vordering doorgeven via Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl, aan het kredietregistratiebureau infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. Verder gaat u ermee akkoord dat wij informatie over uw huidige betaalgedrag en kredietwaardigheidsinformatie op basis van mathematisch-statistische procedures met gebruikmaking van adresgegevens opvragen via Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl bij Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gevormd door art. 6 lid 1 zin 1 sub a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor toekomstige gevallen intrekken door een mededeling aan abmeldung@tom-tailor.com of aan TOM TAILOR E-Commerce GmbH, Postfach 1700, 31817 Springe.
Indien u een betaling aan ons ondanks opeisbaarheid niet verricht, verstrekt TOM TAILOR uw gegevens over de niet-contractuele afwikkeling (bedrag van de openstaande vordering(en), bijbehorend artikel(en), naam en adresgegevens) aan Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden onder de voorwaarden van art. 6 lid 1 sub f) AVG (bijv. wanneer de verplichting tot betaling bij gerechtelijk vonnis is vastgesteld of wanneer u de vordering heeft erkend).
GEGEVENSOVERDRACHT NAAR EEN DERDE LAND
Bij toepassing van internettechnologie valt gegevensoverdracht naar een derde land, vooral de Verenigde Staten, helaas niet te vermijden. Dit betreft in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de diensten van Google, Facebook, Criteo resp. hun partners en New Relic. Wij letten er bij de keuze van onze partners op dat wordt voldaan aan de regelingen in het EU-US Privacy Shield.
RECHTEN VAN DE BETROKKENE
Indien er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene als bedoeld in de AVG en hebt u de hierna beschreven rechten tegenover ons. Inlichtingen: U hebt het recht om te allen tijde gratis van ons inlichtingen over en een bevestiging van de over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens te vragen en een kopie van deze gegevens te krijgen. Correctie: U hebt het recht van correctie en/of aanvulling wanneer de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. Beperking van de verwerking: U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking, indien sprake is van een van de volgende voorwaarden: • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, een en ander gedurende een periode die het ons mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. • De verwerking is onrechtmatig, u wijst het wissen van de persoonsgegevens af en verzoekt in plaats daarvan om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken. • Wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, u hebt ze echter nodig voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking ex art. 21 lid 1 AGV en het staat nog niet vast of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u. Wissen: U hebt het recht dat de u betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is: • De persoonsgegevens werden voor doeleinden verzameld of op een andere wijze verwerkt, waarvoor ze niet meer noodzakelijk zijn. • U trekt uw toestemming in waarop de verwerking baseerde en een andere rechtsgrond voor de verwerking ontbreekt. • U maakt conform art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt conform art. 21 lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking. • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt. • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk ter voldoening aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op ons rust. Gegevensoverdraagbaarheid: : U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u ter beschikking van ons hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen. Daarnaast hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd. Bij de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht ervoor te zorgen dat de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen voor zover dat technisch mogelijk is. Aan rechten en vrijheden van anderen mag daarbij geen afbreuk worden gedaan. Bezwaar: U hebt het recht, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die "alleen maar" op grond van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden (art. 6 lid 1 sub f) AVG) plaatsvindt. In geval van bezwaar staken wij de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van deze vorm van reclame. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerkt. U hebt bovendien de mogelijkheid om bij Google onder https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated het gebruik van uw gegevens voor doelgerichte reclame, bijvoorbeeld via Customer Match, te weigeren. Onder https://www.facebook.com/settings?tab=ads§ion=oba&view hebt u bovendien de mogelijkheid om bij Facebook het gebruik van uw gegevens voor doelgerichte reclame uit te schakelen. Intrekken van toestemming: U hebt het recht om uw toestemmingsverklaring voor het gebruik van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot het moment van intrekking plaatsvond, niet aan. FVoor de uitoefening van uw rechten kunt u zich in principe tot bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke richten, aangezien daar uw rechten gerealiseerd moeten worden. U kunt zich echter ook tot de functionaris voor de gegevensbescherming richten, met name wanneer voor uw verzoek een grote mate aan vertrouwelijkheid nodig is. De functionaris voor de gegevensbescherming van TOM TAILOR E-Commerce GmbH bereikt u per post op het volgende adres: TOM TAILOR E-Commerce GmbH, Datenschutzbeauftragter, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg of per e-mail onder datenschutz@tom-tailor.com.
RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, van uw werkplek of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.
De toezichthoudende autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming die voor ons bevoegd is, is:
• Freie und Hansestadt Hamburg
• Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
• Prof. Dr. Johannes Caspar
• Klosterwall 6 (Block C), 20095 Hamburg
• Tel.: 040 / 428 54 - 4040
• Fax: 040 / 428 54 - 4000
• E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de